Lương khởi điểm của công chức, viên chức năm 2020

(Dân sinh) - Năm 2020 dự kiến là năm cuối cùng áp dụng cách tính lương của cán bộ, công chức theo mức lương cơ sở và hệ số. Lương khởi điểm của công chức, viên chức như thế nào sau khi điều chỉnh của mức lương cơ sở.

30/12/2019 07:28

Lương khởi điểm của công chức, viên chức năm 2020