Hà Nội ban hành cơ sở xác định hộ gia đình dân tộc thiểu số và miền núi thiếu đất sản xuất

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2902/QĐ-UBND ngày 3/7/2020 về mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình dân tộc thiểu số và miền núi làm cơ sở xác định hộ gia đình thiếu đất sản xuất tại 4 huyện: Ba Vì, Mỹ Đức, Thạch Thất, Quốc Oai.

04/07/2020 16:50

Hà Nội ban hành cơ sở xác định hộ gia đình dân tộc thiểu số và miền núi thiếu đất sản xuất