Làm tốt công tác tham mưu, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, nhiều năm qua ngành LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng đã triển khai thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, trên tất cả các lĩnh vực công tác được giao hàng năm. Đặc biệt, với trách nhiệm của mình, ngành đã tham mưu cho Lãnh đạo thành phố kịp thời có các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiều đề án, kế hoạch quan trọng, góp phần đáng kể vào quá trình phát triển kinh tế- xã hội chung của địa phương.

15/09/2015 07:20

Làm tốt công tác tham mưu, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch