CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NĂM 2020

ĐỒ HỌA:

Hoàng Tùng

Nguyễn Síu