Giải pháp cho Như Xuân thoát nghèo bền vững

06:05 - 19/08/2019

Mặc dù đã thoát khỏi huyện nghèo 30a, nhưng Như Xuân vẫn đang phải đối diện với nhiều khó khăn trong thời gian tới khi Chính phủ cắt giảm một số chế độ...

 

Tập trung nguồn lực cho huyện nghèo

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Đình Xứng cho biết, để thúc đẩy các huyện nghèo thoát nghèo bền vững, đặc biệt là đối với huyện Như Xuân đã thoát khỏi huyện nghèo 30a, cố gắng tập trung nguồn lực tại địa phương tiếp tục phát triển toàn diện, cố gắng không để người dân tái nghèo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Đình Xứng thăm mô hình cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao tại xã Bãi Trành

 

Cũng theo ông Nguyễn Đình Xứng, việc hỗ trợ các chính sách đối với cán bộ, công chức huyện Như Xuân sau khi thoát nghèo, UBND tỉnh Thanh Hoá đã có công văn số 9949/UBND-VX, ngày 17/8/2018 nói rõ việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức của huyện Như Xuân sau khi thoát nghèo được thực hiện theo Văn bản số 3682/BNV-TL, ngày 6/8/2018, của Bộ Nội vụ hướng dẫn về việc: “Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở các huyện nghèo và thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020”, và theo Quyết định 275/QĐ-TTg: “Thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP (trừ chính sách đầu tư và duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng) và các chính sách quy định tại Tiểu dự án 3, Tiểu dự án 4 thuộc Dự án 1 của Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg đến hết năm 2020 với định mức hỗ trợ bằng 100% so với các huyện nghèo thuộc Nhóm 1. Trường hợp năm 2019 được cấp bù phần vốn của năm 2018 thì tiếp tục thực hiện chính sách đầu tư và duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng đến hết năm 2019.

"Để Như Xuân thoát nghèo bền vững, ngoài những chính sách đầu tư, hỗ trợ của Trung ương theo các chương trình 135, nông thôn mới… Tỉnh Thanh Hoá tiếp tục quan tâm, tập trung nguồn lực cho Như Xuân và các huyện nghèo trong tỉnh tiếp tục thoát nghèo bền vững. Trong đó, tập trung tạo việc làm mới cho lao động tại các địa phương, cùng với việc thực hiện tốt các chính sách chương trình mục tiêu quốc gia, trợ giúp thiết thực của doanh nghiệp, các ngành, các huyện đỡ đầu, các cán bộ trong hệ thống chính trị từ huyện đến xã hướng hoạt động về cơ sở, đồng hành cùng hộ nghèo, khơi dậy tinh thần chủ động, tích cực vươn lên của hộ nghèo. Đây được coi là giải pháp căn cơ, tạo ra kết quả cụ thể để huyện miền núi Như Xuân thoát nghèo bền vững" - ông Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh.

 

Làm đường giao thông tại xã Thanh Phong

 

Được biết, những năm qua Thanh Hoá đã luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của Trung ương, các Bộ, ngành đã luôn đồng hành cùng với tỉnh cùng triển khai, tháo gỡ những khó khăn trong cuộc xoá đói giảm nghèo. Quan tâm đến việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công, giảm nghèo bền vững, tìm hướng tạo sinh kế cho hộ nghèo vươn lên, chú trọng dạy nghề, cấy nghề cho bà con vùng nghèo. Năm 2018, Như Xuân - huyện 30 a đầu tiên của Thanh Hóa ra khỏi huyện nghèo, là một minh chứng cho sự thành công của Trung ương, của Bộ LĐ-TB&XH, của tỉnh Thanh Hóa trong cuộc chiến xoá đói giảm nghèo.

Chủ động, không trông chờ

Theo quy định, thoát khỏi huyện 30a đồng nghĩa với việc bị cắt các khoản đầu tư xây dựng cơ bản, trong khi đó một số dự án đã được phê duyệt đầu tư từ năm 2013 đến nay vẫn chưa triển khai. Để việc thoát nghèo bền vững, huyện Như Xuân đề nghị Trung ương và tỉnh sớm triển khai dự án đã được phê duyệt trước đó nhằm tạo tiền đề, động lực cho địa phương tiếp tục phát triển. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất như theo Chương trình 30a, chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo để nhân dân có điều kiện thoát nghèo bền vững. Đồng thời huyện Như Xuân sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tính chủ động của cấp ủy, chính quyền và người dân về công tác giảm nghèo, tập trung lao động sản xuất vươn lên làm giàu chính đáng.

 

Một số hình ảnh xây dựng NTM ở xã Yên Lễ

 

“Huyện sẽ tăng cường sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền đối với công tác này. Tiếp tục triển khai các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí quyết tâm làm giàu, vươn lên thoát nghèo đến từng hộ gia đình. Huy động nguồn lực thực hiện chương trình từ cộng đồng và lồng ghép các chương trình khác để giảm nghèo đa chiều nhằm cải thiện việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo. Khuyến khích tạo việc làm cho lao động thuộc các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người dân trên địa bàn. Phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao" - Chủ tịch UBND huyện Như Xuân Nguyễn Bá Hùng cho biết.

Bên cạnh đó, để Như Xuân thoát nghèo bền vững, ông Nguyễn Bá Hùng đề nghị Trung ương xem xét tiếp tục cân đối vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, duy tu bảo dưỡng, giữ nguyên chính sách, chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh đến hết năm 2020 vì điều kiện KT- XH còn nhiều khó khăn, đa số các công trình 30a là công trình lớn, ngân sách địa phương không đáp ứng được. Cùng với đó, Trung ương và tỉnh cần tăng cường nguồn lực hỗ trợ bằng các nguồn vốn để đạt mục tiêu giảm nghèo trong năm 2019.

 

Niềm vui thoát huyện nghèo 30a và hướng đến chào mừng 70 năm thành lập Đảng bộ huyện 

 

Về các nhiệm vụ cụ thể, huyện Như Xuân sẽ nỗ lực phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, trước hết là hệ thống thuỷ lợi bảo đảm tưới tiêu chủ động cho toàn bộ diện tích đất lúa 2 vụ, mở rộng diện tích tưới cho rau màu, cây công nghiệp; bảo đảm giao thông thông suốt đến trung tâm xã và cơ bản có đường ô tô tới các thôn, bản; cung cấp điện sinh hoạt cho hầu hết dân cư; bảo đảm cơ bản điều kiện học tập, chữa bệnh, sinh hoạt văn hoá, tinh thần cho nhân dân. Trên cơ sở các mục tiêu Đảng uỷ huyện đề ra, huyện Như Xuân đang tập trung mọi nguồn lực cho 4 lĩnh vực cơ bản: hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân, hỗ trợ giáo dục, đào tạo, dạy nghề, nâng cao dân trí; thực hiện chính sách cán bộ và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh...

Bí thư Huyện ủy Dương Văn Mạnh cho biết: “Cấp ủy, chính quyền các cấp đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà nghị quyết đề ra, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết sát với điều kiện của từng địa phương, đơn vị. Ý thức, tinh thần vượt khó, ý chí tự vươn lên thoát nghèo của nhân dân từng bước có thay đổi thông qua việc người dân tự giác lao động sản xuất, bớt trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, nhiều hộ đã vươn lên làm giàu chính đáng. Trong gẩn nhiệm kỳ qua, với những chủ trương, định hướng đúng đắn của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân, kinh tế - xã hội của huyện Như Xuân đã có bước phát triển, trong số 28 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đề ra, đã có 22 chỉ tiêu vượt mục tiêu. Dự báo đến cuối nhiệm kỳ, sẽ có 25 chỉ tiêu đạt và vượt, trong đó nổi bật là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân ước đạt 17,02%, tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt kết quả tích cực, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư”.

 

Bà Lê Thị Thành (trái) thôn Yên Thắng xã Yên Lễ đang trao đổi với cán bộ chính sách

 

Thời gian tới, huyện Như Xuân tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đối với những mục tiêu đã hoàn thành, tập trung chỉ đạo để đạt kết quả cao hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, tạo cơ sở và điều kiện thuận lợi để bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Phấn đấu Như Xuân không để tái nghèo và phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực kinh tế - văn hoá – xã hội – an ninh quốc phòng.

THU HƯƠNG - ANH TUẤN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›