Huyện Thạch Thành (Thanh Hóa): Tập trung các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội

07:02 - 25/08/2018

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Thành lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020, trong bối cảnh có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạch Thành đã nỗ lực phấn đấu, đạt được kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, xác định rõ những giải pháp trọng tâm, phân công công việc thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết với 72 nội dung cụ thể trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời thành lập 6 ban chỉ đạo, 6 kế hoạch hành động thực hiện 3 chương trình trọng tâm và 3 khâu đột phá của Nghị quyết; kịp thời tổ chức triển khai, quán triệt đến đảng viên và nhân dân. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 3 năm qua đã kịp thời bổ sung nhiều nhiệm vụ theo chỉ đạo của tỉnh và trung ương  phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển của địa phương để thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Lãnh đạo huyện Thạch Thành trao tặng bò giống hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn

 

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, với 5 chương trình trọng tâm và 4 khâu đột phá, các cấp uỷ đã nghiêm túc, triển khai quán triệt đến tất cả các tổ chức đảng và đảng viên; từ tình hình thực tế của địa phương Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng 3 Chương trình trọng tâm, 03 khâu đột phá, gắn với các chương trình trọng tâm, khâu đột phá của tỉnh, đó là Chương trình tái cơ cấu nông nghiệp, giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; Chương trình phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ và Chương trình phát triển đô thị. 03 khâu đột phá, là đột phá trong thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đột phá trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đột phá trong nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tập trung xây dựng kế hoạch hành động một cách cụ thể, phù hợp với từng địa phương, đơn vị, đề ra lộ trình, xác định rõ thời gian để tổ chức triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện các chương trình trọng tâm và khâu đột phá đạt được, cụ thể là: 

Đối với chương trình tái cơ cấu nông nghiệp, trọng tâm là thực hiện phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững, với 5 mục tiêu cụ thể đề ra dự kiến đều đạt kế hoạch (Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đã đạt 5,2% so với 7,9%KH; tỷ trọng GTSX ngành nông, lâm, thuỷ sản chiếm 21,6% so với 19%KH; sản lượng lương thực cây có hạt hàng năm đều vượt chỉ tiêu 55.000 tấn; tỷ lệ che phủ rừng đạt 43,8% so với 47%KH; giá trị sản xuất chăn nuôi chiếm 50% tổng GTSX ngành nông nghiệp...)

Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, với mục tiêu chung là đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, giảm khoảng cách tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giữa các vùng; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của hộ nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản; tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện hiện còn 11,42%; hộ cận nghèo là 9,81%; bình quân mỗi năm giảm 3,49%, vượt chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ huyện đề ra. Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, huy động các nguồn vốn hợp pháp để xây dựng kết cấu hạ tầng; ưu tiên xây dựng các mô hình sản xuất, nâng cao đời sống của nhân dân; với 12 mục tiêu đề ra, cơ bản đã hoàn thành, xong còn các chỉ tiêu về xây dựng 150 thôn đạt chuẩn NTM khó hoàn thành (đến nay mới đạt 57 thôn), mục tiêu thực hiện tiêu chí môi trường với 53% số xã; hiện nay, toàn huyện đã có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới (so với mục tiêu đề ra là 10 xã, đạt 80%).

Đối với Chương trình phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ, trọng tâm là chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỉ trọng công nghiệp, XDCB- thương mại, dịch vụ, trên cơ sở đa dạng, nhiều thành phần; đẩy nhanh tốc độ phát triển, tạo nền tảng vững chắc và động lực cho kinh tế của huyện. Tổng vốn đầu tư thu hút vào lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ thực hiện 1.898,5 tỷ đồng, đạt 180% KH, đạt 100,4%NQ. Đối với phát triển du lịch, tích cực kêu gọi đầu tư trùng tu, tôn tạo, mở rộng các di tích, danh lam, thắng cảnh để hình thành tua du lịch văn hóa tâm linh; đầu tư khai thác các khu du lịch sinh trên địa bàn; tổng vốn đầu tư đến nay đạt 40,7 tỷ đồng.

Đối với Chương trình phát triển đô thị, trọng tâm là xây dựng quy hoạch, bổ sung quy hoạch mở rộng địa giới hành chính các đô thị Thị trấn Kim Tân, Thị trấn Vân Du, đô thị Thạch Quảng. Phát động mạnh mẽ phong trào chỉnh trang đô thị, cơ quan, công sở, các khu dân cư xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường và đảm bảo an ninh trật tự. Sau 3 năm triển khai thực hiện đã có nhiều chuyển biến tích cực; kinh tế đô thị tăng trưởng cao, bình quân đạt 19%/năm, cao hơn 3,4% so với bình quân toàn huyện (15,6%/năm). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thu hút vào khu vực đô thị đạt 1.125,9 tỷ đồng, đạt 125% KH.

Về thực hiện khâu đột phá trong thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tích cực xúc tiến thu hút đầu tư các dự án, ưu tiên các dự án ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động. Đã thu hút được 1.799.250 triệu đồng nguồn vốn từ doanh nghiệp để thực hiện đầu tư lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đã thu hút được nguồn vốn đầu tư với số tiền ước đạt 5.350.673 triệu đồng, đạt 95,1% so với kế hoạch và đạt 50,4% so với Nghị quyết.

Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là tiếp tục xây dựng 2 Trung tâm giáo dục chất lượng cao THCS Phạm Văn Hinh, Vân Du; tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho nông dân, người lao động. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Kết quả, chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn được nâng lên, luôn xếp tốp đầu trong các huyện miền núi. Tỷ lệ học sinh giỏi của 2 Trung tâm chất lượng cao đạt 52.2% so với tổng số học sinh giỏi toàn huyện. Số lao động được đào tạo nghề là 46.817 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 53,5%, bằng 82,3% Nghị quyết. Chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổ chức triển khai, thực hiện khâu đột phá trong nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, với 5 chỉ tiêu chủ yếu đề ra, có 02 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch (đó là phấn đấu hàng năm có 50% tổ chức đảng đạt TSVM, không có tổ chức đảng yếu kém; có 80% đảng viên đủ tư cách HTT nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 03 chỉ tiêu dự kiến khó đạt (về kết nạp 1.250 đảng viên, thành lập tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp và tỷ lệ cơ quan hành chính cấp huyện đạt 100% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

Ngoài ra, nhiều nội dung quan trọng khác cũng được huyện Thạch Thành triển khai thực hiện có hiệu quả. Với những kết quả quan trọng đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ, đây sẽ là cơ sở quan trọng để huyện Thạch Thành tiếp tực thực hiện trong những năm tiếp theo.

TƯỜNG LÂM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›