Đề xuất sửa đổi quy định thí điểm quản lý lao động, tiền lương Viettel

(Dân sinh) - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2016/NĐ-CP ngày 24/8/2016 của Chính phủ quy định thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016 - 2020.

01/12/2019 07:41

Đề xuất sửa đổi quy định thí điểm quản lý lao động, tiền lương Viettel