Lào Cai: Thực hiện tốt chính sách lao động việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động

Nhờ thực hiện tốt các chính sách về lao đông việc làm, kết nối cung cầu lao động không chỉ góp phần tạo việc làm cho người lao động, dịch chuyển lao động từ nông thôn ra thành thị, mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động của tỉnh Lào Cai, đặc biệt là lao động dân tộc thiểu số làm nông nghiệp sang các lĩnh vực phi nông nghiệp.

13/12/2019 13:14

Lào Cai: Thực hiện tốt chính sách lao động việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động