Bưu điện huyện có trách nhiệm thu hồi, bồi hoàn nếu xảy ra mất tiền

09:21 - 11/08/2017

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Thông tư số 21/2017/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam” sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới.

 

Theo nội dung Thông tư số 21, người nhận tiền là người đại diện hợp pháp cho hộ gia đình để nhận gói trợ giúp xã hội hợp nhất, gồm các đối tượng: Người đại diện cho hộ gia đình đăng ký nhận tiền; Người được người đại diện cho hộ gia đình đăng ký nhận tiền ủy quyền; Người có tên trong danh sách nhận thay cho hộ gia đình được UBND xã xác nhận, nhưng không phải là cán bộ, nhân viên của cơ quan chi trả.

Cũng theo nội dung Thông tư, bưu điện huyện thực hiện chi trả đúng đối tượng theo danh sách của Phòng LĐ-TB&XH huyện; hàng quý, cuối năm ngân sách quyết toán số đối tượng đã nhận và số chưa nhận hưởng trợ cấp với Phòng LĐ-TB&XH huyện. Trường hợp xảy ra mất tiền trong quá trình tổ chức thực hiện chi trả, chi trả không đúng đối tượng hưởng, không đúng số tiền theo danh sách chi trả, Bưu điện huyện có trách nhiệm thu hồi, bồi hoàn cho đối tượng hưởng hoặc cho cơ quan đã ký hợp đồng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam hướng đến đối tượng yếu thế.

Về chuyển tiền thực hiện chi trả:  Hàng tháng, Phòng LĐ-TB&XH căn cứ danh sách đối tượng hưởng chính sách trợ cấp, hỗ trợ theo gói trợ giúp xã hội hợp nhất cho từng hộ gia đình (bao gồm đối tượng tăng, giảm so với tháng trước); số kinh phí chi trả trợ cấp, hỗ trợ trong tháng (bao gồm cả tiền truy lĩnh và mai táng phí của đối tượng bảo trợ xã hội); thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước, lập ủy nhiệm chi chuyển tiền cho Bưu điện huyện và danh sách chi trả tháng sau (bao gồm danh sách gói trợ cấp hộ gia đình và danh sách cộng tác viên thôn bản) cho Bưu điện huyện trước ngày 30. Hàng tháng, Ban Quản lý Dự án trung ương căn cứ đề nghị chuyển tiền tạm ứng của Ban Quản lý Dự án tỉnh về phí dịch vụ trả Bưu điện và thù lao cho các cộng tác viên thôn, bản (tháng sau); làm các thủ tục kiểm soát và chuyển tiền vào tài khoản giao dịch của Bưu điện tỉnh mở tại ngân hàng trong vòng 7 ngày làm việc. Bưu điện tỉnh chuyển tiền thù lao cho các cộng tác viên thôn, bản vào tài khoản giao dịch của các Bưu điện huyện mở tại ngân hàng trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tiền từ Ban Quản lý Dự án trung ương.

Chi trả gói trợ giúp xã hội hợp nhất cho các hộ gia đình từ ngày 5 - 18 hàng tháng theo các hình thức sau: Tập trung tại điểm Bưu điện văn hóa xã, Bưu cục hoặc địa điểm chi trả do Bưu điện bố trí (đối với xã, phường không có điểm Bưu điện văn hóa xã, Bưu cục) cho các hộ gia đình; Tại nhà đối với hộ gia đình mà đối tượng không thể tự đến điểm Bưu điện văn hóa xã, Bưu cục hoặc địa điểm chi trả do Bưu điện bố trí như người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng không có người nhận trợ cấp thay và các hộ gia đình gặp khó khăn trong việc đi nhận tiền tại điểm chi trả tập trung.

Danh sách các đối tượng này do cán bộ LĐ-TB&XH cấp xã lập, trình Chủ tịch UBND xã xác nhận, gửi Phòng LĐ-TB&XH tổng hợp và chuyển Bưu điện huyện chi trả. Chi trả thù lao cho cộng tác viên thôn, bản được thực hiện tại địa điểm chi trả tập trung và thời gian chi trả như đối với chi trả gói trợ giúp xã hội hợp nhất. Cộng tác viên thôn, bản phải trực tiếp đến nhận tiền thù lao và không được ủy quyền cho người khác nhận thay. Trong 3 tháng liên tục, cộng tác viên thôn, bản không đến nhận tiền thì khoản thù lao này bị cắt không chi trả cho cộng tác viên thôn, bản, Bưu điện huyện thông báo cho Phòng LĐ-TB&XH biết để xử lý…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 22/9/2017.  

VÂN KHÁNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›