Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

19:41 - 22/09/2016

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm, theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.

 

Theo đó, việc thực hiện rà soát thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu thập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy trình quy định. Yêu cầu rà soát bảo đảm tính chính xác, dân chủ, công khai, công bằng, có sự tham gia của người dân.

Hộ nghèo huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội phát triển chăn nuôi

Đối với trường hợp hộ gia đình trên địa bàn phát sinh khó khăn đột xuất trong năm cần được xét duyệt, bổ sung vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để có thể tiếp cận được với chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Nhà nước, thực hiện theo quy trình sau: Hộ gia đình có giấy đề nghị trưởng thôn xác nhận và nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến UBND cấp xã tiếp nhận, xử lý. UBND cấp xã chỉ đạo Ban giảm nghèo cấp xã tổ chức thẩm định theo quy trình; báo cáo kết quả thẩm định và trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh.

Hằng tháng, UBND cấp xã tổng hợp, báo cáo UBND cấp huyện số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trên địa bàn (nếu có). UBND cấp tỉnh tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm. Đối với những hộ nghèo, hộ cận nghèo địa phương đang quản lý, có giấy đề nghị đăng ký thoát nghèo, thoát cận nghèo, thực hiện theo quy trình sau: Hộ gia đình có giấy đề nghị trưởng thôn xác nhận và nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến UBND cấp xã tiếp nhận, xử lý.

Hộ nghèo cải thiện sinh kế từ chăn nuôi.        Ảnh: IE

UBND cấp xã chỉ đạo Ban giảm nghèo cấp xã tổ chức thẩm định theo quy trình rà soát hộ gia đình có khả năng thoát nghèo, thoát cận nghèo; báo cáo kết quả thẩm định và trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo.

Quy trình rà soát định kỳ hằng năm

1- Xác định, lập danh sách các hộ gia đình cần rà soát

2- Tổ chức rà soát, lập danh sách phân loại hộ gia đình

3- Tổ chức họp dân thống nhất kết quả rà soát

4- Niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo tại trụ sở UBND cấp xã, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 7 ngày làm việc. Trường hợp có khiếu nại của người dân, Ban giảm nghèo xã cần tổ chức phúc tra lại kết quả rà soát theo đúng quy định.

5- Báo cáo, xin ý kiến thẩm định của UBND cấp huyện

6- Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn

7- UBND cấp xã báo cáo UBND cấp huyện kết quả rà soát trên địa bàn sau khi Chủ tịch UBND cấp xã ban hành quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Ngọc Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›