Hải Phòng: Điểm sáng thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Là một trong những địa phương đi đầu cả nước về thực hiện các chế độ, chính sách chăm lo cho các đối tượng là người có công với cách mạng, trong những năm qua, thành phố luôn nỗ lực làm tốt công tác này bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.

29/10/2019 18:50

Hải Phòng: Điểm sáng thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng