Theo Quyết định 13/2022/QĐ-TTg ngày 09/5/2022 Thủ tướng ban hành về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Theo đó, có 3 đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp bao gồm.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

Tác giả: Đồ họa TRẦN HUYỀN

14/05/2022