THỨ BA, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2023 12:53

06 cách nộp phạt nguội

Dưới đây là 06 cách nộp phạt nguội thông dụng mà người dân khi có thông báo yêu cầu xử lý phạt nguội thì không cần quay lại nơi xảy ra vi phạm mới có thể nộp phạt.
infographic 2 (1)

Đồ họa TRẦN HUYỀN

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh