THỨ HAI, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2022 04:36

06 cách nộp phạt nguội

Dưới đây là 06 cách nộp phạt nguội thông dụng mà người dân khi có thông báo yêu cầu xử lý phạt nguội thì không cần quay lại nơi xảy ra vi phạm mới có thể nộp phạt.
infographic 2 (1)

Đồ họa TRẦN HUYỀN

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh