THỨ HAI, NGÀY 25 THÁNG 09 NĂM 2023 12:55

20 năm xây dựng và phát triển Cục An toàn lao động

(Dân sinh) - Ngày 8/9 tại Hà Nội, Cục An toàn lao động (ATLĐ) đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (2003 -2023).
Thứ trưởng Lê Văn Thanh tặng hoa chúc mừng

Thứ trưởng Lê Văn Thanh tặng hoa chúc mừng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục ATLĐ cho biết, Cục ATLĐ có quá trình thành lập và phát triển gắn liền với các thời kỳ phát triển của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tại Nghị định số 172-CP ngày 26/10/1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động, Vụ Bảo hộ lao động (đơn vị tiền thân của Cục ATLĐ) đã được thành lập, qua các thời kỳ phát triển và trước yêu cầu thực tiễn đồng thời đáp ứng đối với công tác quản lý ATVSLĐ, đơn vị đã được kiện toàn về chức, nhiệm vụ, thay đổi tên gọi cho phù hợp.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Thứ trưởng Lê Văn Thanh phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Bước sang thiên niên kỷ mới, với đường lối tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, đơn vị được kiện toàn thành Cục ATLĐ theo Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31/3/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ LĐ-TB&XH. Ngày 10/9/2003, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Quyết định số 1123/2003/QĐ-LĐTBXH quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Cục ATLĐ.  Sự ra đời của Cục ATLĐ  đánh dấu bước trưởng thành về quy mô tổ chức, bộ  máy nhân sự của cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH. Quá trình 20 năm qua, cơ cấu tổ chức của Cục được hoàn thiện dần, phạm vi, đối tượng quản lý, chức năng, nhiệm vụ của Cục được mở rộng hơn, với nhiều trọng trách mới, quan trọng hơn, thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các thế hệ lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH.

Trong suốt 20 năm xây dựng và trưởng thành, Cục ATLĐ đã có những đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng thể chế, chính sách về ATVSLĐ, chăm lo, đảm bảo sức khỏe cho người lao động, đóng góp vào sự phát triển của Ngành LĐ-TB&XH, sự phát triển của doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tạo đột phá cho công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động. Cục ATLĐ  đã chủ trì, tham gia xây dựng trình các cấp ban hành hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật.

Xác định nguyên tắc Đảng lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, năm 2013 Cục đã tham mưu các cấp trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Năm 2015 Cục đã tham mưu các cấp trình Quốc hội ban hành Luật An toàn, vệ sinh lao động. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có Luật ATVSLĐ và là một trong 03 nước ASEAN có luật sớm nhất. Luật An toàn, vệ sinh lao động thay đổi cơ bản về cách tiếp cận, lấy phòng ngừa làm nguyên tắc cơ bản, đồng thời mở rộng sang cả khu vực đối với người không có quan hệ lao động.

Ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục ATLĐ

Ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục ATLĐ

Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATVSLĐ ngày càng được đổi mới hình thức, nâng cao hiệu quả của công tác thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ, chú trọng tới công tác tuyên truyền trực quan, cụ thể, sát thực tế với công việc của người lao động; giới thiệu, nhân rộng các mô hình làm tốt công tác ATVSLĐ. Việc đào tạo, huấn luyện người làm công tác ATVSLĐ được tăng cường; Nhờ cơ chế xã hội hóa trong các hoạt động huấn luyện, cho phép sự tham gia của các chủ thể khác trong xã hội và tách bạch việc quản lý nhà nước với các hoạt động cung cấp dịch vụ ATVSLĐ....

Hội nhập quốc tế về ATVSLĐ là một trong những nỗ lực nổi bật của Việt Nam trong nhiều năm qua. Cục ATLĐ  đã tranh thủ sự hợp tác, hỗ trợ về chuyên gia, kỹ thuật của Tổ chức lao động quốc tế ILO, Tổ chức Y tế thế giới, các nước phát triển như Nhật, Mỹ, Đức,  Hàn Quốc, Đan Mạch, Phần lan, Luých xăm bua, Trung quốc, các nước trong  ASEAN, cũng như Hiệp hội an toàn mỏ thế giới,  Công ty  3M, Tổ chức Hiệp hội khí Công nghiệp Châu Á.v.v. Một trong những hoạt động hiệu quả với Cơ quan ATVSLĐ Hàn Quốc (KOSHA) đã không chỉ hỗ trợ, tư vấn Việt Nam xây dựng chính sách huấn luyện và các hoạt động đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, thiết lập cơ sở vật chất cho Trung tâm huấn luyện về ATVSLĐ (nay là Trung tâm Quốc gia về ATVSLĐ), nhằm nâng cao năng lực nguồn nhân lực trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và tăng cường năng lực cho Trung tâm và đưa Trung tâm trở thành quốc gia chuyên huấn luyện về An toàn vệ sinh lao động.....

Thứ trưởng Lê Văn Thanh trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho Cục ATLĐ

Thứ trưởng Lê Văn Thanh trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho Cục ATLĐ

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trường Lê Văn Thanh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các thế hệ công chức, viên chức và người lao động Cục ATLĐ  qua các thời kỳ và chúc mừng những thành tích của Cục đã đạt được trong những năm qua, góp phần vào thành tựu chung của ngành LĐ-TB&XH và của cả nước trong nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, công tác ATVSLĐ đứng trước những khó khăn, thách thức mới: Việc sử dụng các máy móc, thiết bị, vật liệu, công nghệ mới tiềm ẩn nhiều nguy cơ về ATVSLĐ; sự phát triển của công nghệ sinh học, hóa học, thông tin sẽ phát sinh những bệnh nghề nghiệp mới mang tính chất nguy hiểm hơn so với thời kỳ lao động thủ công đơn giản. Cùng với đó việc quản lý ATVSLĐ trong điều kiện hội nhập quốc tế cũng đòi hỏi sự hợp tác và tuân thủ với nhiều tiêu chuẩn, quy chuẩn khác nhau.

Những khó khăn, thách thức này tác động không nhỏ tới công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ. Do đó, trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đề nghị Cục ATLĐ An toàn lao động cần triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Cục An toàn lao động tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác ATVSLĐ.

Hai là, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn cao, có bản lĩnh, tư duy đột phá.

Ba là, bám sát thực tiễn, những vấn đề phát sinh, kịp thời tham mưu cho các cấp rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế về ATVSLĐ; tăng cường chủ động trong công tác phòng ngừa, kịp thời tháo gỡ với những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Bốn là, tăng cường công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, tránh chồng chéo; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn về công tác ATVSLĐ, góp phần đưa những quy định của pháp luật về ATVSLĐ vào cuộc sống và trở thành văn hóa của doanh nghiệp.

Năm là, tiếp tục công tác xã hội hóa để huy động các nguồn lực của xã hội, doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi tối đa để các thành phần xã hội được tham gia các hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực ATVSLĐ.

Sáu là, tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, các nước phát triển để công tác ATVSLĐ của Việt Nam phát triển nhanh, hiện đại và hội nhập quốc tế sâu, rộng toàn diện hơn.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho các cá nhân

Thứ trưởng Lê Văn Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho các cá nhân

Thứ trưởng Lê Văn Thanh tin tưởng rằng, trong thời gian tới, với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Cục An toàn lao động sẽ tiếp tục phát huy, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao, đóng góp ngày càng nhiều hơn nữa cho công tác ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động, giảm tối đa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, góp phần đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh hơn.

Nhân dịp này Cục ATLĐ đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Văn Lý

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh