Theo Điều 113 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về các trường hợp thanh tra thuế, cụ thể như sau.

button 3 (1)

Tại Điều 114 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về quyết định thanh tra thuế như sau:

- Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế các cấp có thẩm quyền ra quyết định thanh tra thuế.

- Quyết định thanh tra thuế phải có các nội dung chính sau đây:

+ Căn cứ pháp lý để thanh tra thuế;

+ Đối tượng, nội dung, phạm vi, nhiệm vụ thanh tra thuế;

+ Thời hạn tiến hành thanh tra thuế;

+ Trưởng đoàn thanh tra thuế và các thành viên của đoàn thanh tra thuế.

- Chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày ký, quyết định thanh tra thuế phải được gửi cho đối tượng thanh tra.

- Quyết định thanh tra thuế phải được công bố chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày ra quyết định thanh tra thuế.

Căn cứ Điều 115 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về thời hạn thanh tra thuế như sau:

- Thời hạn thanh tra thuế thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra.

Thời hạn của cuộc thanh tra được tính là thời gian thực hiện thanh tra tại trụ sở của người nộp thuế kể từ ngày công bố quyết định thanh tra đến ngày kết thúc việc thanh tra tại trụ sở của người nộp thuế.

- Trường hợp cần thiết, người ra quyết định thanh tra thuế gia hạn thời hạn thanh tra thuế theo quy định của Luật Thanh tra.

Việc gia hạn thời hạn thanh tra thuế do người ra quyết định thanh tra quyết định.

Tác giả: Đồ họa TRẦN HUYỀN

27/02/2023