43% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng kinh doanh tốt hơn trong quý II

20:00 - 16/07/2017

Kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý II/2017 cho thấy: Có 43% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý II năm nay tốt hơn quý trước; 19,2% doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn và 37,8% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định.

Dự kiến quý III so với quý II năm nay, có 52,1% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 12% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 35,9% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.

Trong các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong quý II, có 58,3% doanh nghiệp cho rằng khả năng cạnh tranh cao của hàng trong nước là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; 45,6% doanh nghiệp cho rằng do nhu cầu thị trường trong nước thấp; 

32,5% doanh nghiệp cho rằng gặp khó khăn về tài chính; 31,3% doanh nghiệp cho rằng không tuyển được lao động theo yêu cầu; 26,5% doanh nghiệp cho rằng lãi suất cao và 21,6% doanh nghiệp cho rằng tính cạnh tranh của hàng nhập khẩu cao là yếu tố quan trọng.

Về khối lượng sản xuất, có 45,9% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất quý II năm nay tăng so với quý trước; 18,4% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất giảm và 35,7% số doanh nghiệp cho rằng ổn định. 

Về xu hướng quý III so với quý II, có 53,4% doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng lên; 10,6% số doanh nghiệp dự báo giảm và 36% số doanh nghiệp dự báo ổn định.

Về đơn đặt hàng, có 39,2% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng quý II năm nay cao hơn quý trước; 18,3% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng giảm và 42,5% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng ổn định. 

Xu hướng quý III khả quan hơn so với quý II với 47,7% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng tăng lên; 11,2% số doanh nghiệp dự kiến đơn hàng giảm và 41,1% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng ổn định.

Về đơn đặt hàng xuất khẩu quý II năm nay so với quý trước, có 31,8% số doanh nghiệp khẳng định số đơn hàng xuất khẩu cao hơn; 16,7% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu giảm và 51,5% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu ổn định. Xu hướng quý III so với quý II, có 40,3% số doanh nghiệp dự kiến tăng đơn hàng xuất khẩu; 10,3% số doanh nghiệp dự kiến giảm và 49,4% số doanh nghiệp dự kiến ổn định.

Về chi phí sản xuất, có 27,5% số doanh nghiệp khẳng định chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm quý II năm nay tăng so với quý trước; 7,7% số doanh nghiệp cho biết chi phí giảm và 64,8% số doanh nghiệp cho rằng chi phí tương đương quý trước. 

Xu hướng trong quý III/2017, có 20,7% số doanh nghiệp dự kiến chi phí sản xuất sẽ tăng so với quý II; 9,6% số doanh nghiệp cho rằng chi phí giảm và 69,7% số doanh nghiệp dự kiến chi phí sản xuất ổn định.

Về giá bán sản phẩm, có 18,2% số doanh nghiệp cho biết có giá bán sản phẩm quý II năm nay tăng so với quý trước; 9,2% số doanh nghiệp cho biết giá bán thấp hơn và 72,6% số doanh nghiệp có giá bán sản phẩm ổn định. 

Dự kiến giá bán sản phẩm quý III so với quý II, có 18,2% số doanh nghiệp dự báo giá bán sản phẩm sẽ cao hơn; 7,3% số doanh nghiệp dự báo giá bán thấp hơn và 74,5% số doanh nghiệp dự báo giá bán sản phẩm ổn định.

Về tồn kho sản phẩm, có 18,9% số doanh nghiệp có lượng tồn kho quý II năm nay tăng so với quý trước; 30,7% số doanh nghiệp có lượng tồn kho giảm và 50,4% số doanh nghiệp giữ ổn định. 

Xu hướng quý III so với quý II, có 14,6% số doanh nghiệp dự báo lượng hàng tồn kho sẽ tăng; 31,8% số doanh nghiệp cho rằng lượng hàng tồn kho giảm và 53,6% số doanh nghiệp dự báo giữ ổn định.

Về tồn kho nguyên vật liệu, quý II/2017 so với quý trước, có 17,5% số doanh nghiệp cho biết lượng tồn kho nguyên vật liệu tăng; 28,7% số doanh nghiệp cho là giảm và 53,8% số doanh nghiệp trả lời giữ nguyên. 

Dự kiến quý III so với quý II, có 14,3% số doanh nghiệp dự báo lượng tồn kho nguyên vật liệu tăng; 29,8% dự báo lượng tồn kho giảm và 55,9% số doanh nghiệp cho rằng sẽ không có biến động về tồn kho nguyên vật liệu.

Về sử dụng lao động, quý II năm nay so với quý trước, có 16,5% số doanh nghiệp khẳng định quy mô lao động tăng; 12,3% số doanh nghiệp khẳng định giảm và 71,2% số doanh nghiệp cho biết giữ ổn định. 

Dự kiến quý III so với quý II, có 20,1% số doanh nghiệp dự báo quy mô lao động tăng; 7,5% số doanh nghiệp dự báo giảm và 72,4% số doanh nghiệp cho rằng sẽ ổn định quy mô lao động.

THANH NHUNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›