(Dân sinh) - Từ tháng 8/2021, nhiều chính sách áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bắt đầu có hiệu lực.

5 chính sách mới với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hiệu lực từ tháng 8/2021 - Ảnh 1.

5 chính sách mới với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hiệu lực từ tháng 8/2021 - Ảnh 2.

5 chính sách mới với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hiệu lực từ tháng 8/2021 - Ảnh 3.

5 chính sách mới với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hiệu lực từ tháng 8/2021 - Ảnh 4.

5 chính sách mới với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hiệu lực từ tháng 8/2021 - Ảnh 5.

 

Tác giả: TRẦN HUYỀN

01/08/2021