THỨ SÁU, NGÀY 09 THÁNG 06 NĂM 2023 05:31

7 trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên

Theo Điều 18 Nghị định 139/2018/NĐ-CP, đăng kiểm viên bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên trong các trường hợp sau.
infographic 7

Đồ họa TRẦN HUYỀN

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh