Đảm bảo công tác an sinh xã hội - ổn định đời sống người dân

Trong những năm qua, Hà Tĩnh thực hiện các chính sách giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, cùng với chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

28/11/2020 09:50

Đảm bảo công tác an sinh xã hội - ổn định đời sống người dân