Phòng chống nguy cơ lây nhiễm Covid-19: Nhân viên vui vẻ thu xếp công việc gia đình để trực 21 ngày

(Dân sinh) - Các bệnh nhân được chăm sóc ở Trung tâm bảo trợ xã hội rất đặc biệt, họ lại có nhiều bệnh lý nền, có những bệnh nhân không thể tự phục vụ. Vì sức đề kháng rất kém nên họ cần được bảo vệ, chăm sóc đặc biệt hơn với người bình thường. Trong điều kiện đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các nhân viên Trung tâm bảo trợ xã hội ở Hà Nội chia ca trực 21 ngày để chặn đứng nguy cơ lây nhiễm Covid-19 vào Trung tâm.

15/05/2021 06:05

Phòng chống nguy cơ lây nhiễm Covid-19: Nhân viên vui vẻ thu xếp công việc gia đình để trực 21 ngày