An sinh

Công bố danh sách hồ sơ diện tồn đọng đề nghị xác nhận người có công

Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 7-3-2017 của Chính phủ và Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 21-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc NCC với cách mạng, thời gian qua Bộ LĐ-TB &XH phối hợp với các địa phương tiến hành rà soát, giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận NCC.

02/07/2018 10:58

Công bố danh sách hồ sơ diện tồn đọng đề nghị xác nhận người có công