THỨ NĂM, NGÀY 28 THÁNG 09 NĂM 2023 02:19

Bắc Giang thực hiện chi trả trợ cấp người có công không dùng tiền mặt

Chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt đối với người có công và thân nhân người có công là hoạt động nằm trong chương trình chuyển đổi số của tỉnh Bắc Giang và Chỉ thị số 21 ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 02/3/2023 tổ chức thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.

Chi trả trợ cấp đúng, đủ, kịp thời, quy trình đơn giản

Theo Kế hoạch, Bắc Giang sẽ tổ chức thực hiện phương án chi trả không dùng tiền mặt đối với các đối tượng người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng.

1

Chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt đối với người có công và thân nhân người có công bảo đảm kịp thời, nhanh chóng, công khai, minh bạch và tiết kiệm chi phí hành chính.

Mục đích của Kế hoạch là đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả các chế độ, chính sách an sinh xã hội theo nhiều phương thức hiện đại, tiện lợi, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán hiện đại của nền kinh tế; Góp phần triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân trong chi trả chính sách an sinh xã hội cho người dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đổi mới về tổ chức và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực an sinh xã hội, bảo đảm chi trả kịp thời, nhanh chóng, công khai, minh bạch và tiết kiệm chi phí hành chính; Nâng cao năng lực cho các cán bộ, hiểu biết của người dân về Chính phủ điện tử, quy trình nghiệp vụ giải quyết chính sách và chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Kế hoạch yêu cầu bảo đảm đối tượng hưởng chế độ, chính sách an sinh xã đặc biệt là người có công đúng, đủ, kịp thời và quy trình chi trả đơn giản, phù hợp với từng đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội. Bảo đảm đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong chi trả chính sách an sinh xã hội. Việc chi trả trợ cấp an sinh xã hội thực hiện trên nhu cầu, nguyện vọng của đối tượng và không phát sinh chi phí hoặc phát sinh thêm quy trình giải quyết chế độ đối với các đối tượng.

Để thực hiện kế hoạch, tỉnh sẽ tổ chức thu thập, thống kê thông tin tài khoản hỗ trợ chi trả không dùng tiền mặt của đối tượng trên địa bàn. Theo đó, UBND cấp xã tổ chức hướng dẫn và đề nghị đối tượng/người giám hộ/người được ủy quyền đăng ký hình thức chi trả trợ cấp hàng tháng (tham khảo  mẫu đăng ký gửi kèm); thu thập tổng hợp thông tin, lập danh sách đăng ký, gồm: Danh sách đối tượng đăng ký nhận trợ cấp qua tài khoản thanh toán; Danh sách người được ủy quyền/người giám hộ đăng ký nhận trợ cấp qua tài khoản thanh toán; Danh sách đối tượng đăng ký nhận trợ cấp bằng tiền mặt. Đây là danh sách chỉ áp dụng đối với một số trường hợp đặc biệt (ốm đau, bệnh nặng, không thể đi lại được và không có người nhận thay hoặc trường hợp đặc biệt khác) tổ chức cung cấp dịch vụ có trách nhiệm chi trả tại nhà cho đối tượng.

Căn cứ danh sách các đối tượng/người giám hộ/người được ủy quyền chưa mở tài khoản thanh toán, UBND cấp xã chủ trì, phối hợp với các ngân hàng, đơn vị dịch vụ triển khai hướng dẫn thủ tục và hỗ trợ mở tài khoản thanh toán cho cá nhân.

Tiếp theo, Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo công an cấp xã chủ trì, phối hợp cán bộ lao động – thương binh và xã hội rà soát, làm sạch dữ liệu về đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội theo các danh sách đã được lập; thực hiện cập nhật và xác thực thông tin đối tượng, thông tin tài khoản thanh toán vào hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Sau khi xác thực xong, UBND cấp xã gửi các danh sách đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp, gửi  Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Phối hợp đồng bộ tổ chức thực hiện

Căn cứ tình hình thực tế công tác chi trả chính sách an sinh xã hội, trên cơ sở các quy định của pháp luật về chi trả trợ cấp đối với từng nhóm đối tượng cụ thể và Công văn số 5234/LĐTB&XH - TTTT ngày 23/12/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện tổ chức dịch vụ chi trả, xây dựng phương án chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt (quy trình thực hiện, điều kiện hạ tầng, mạng lưới rút tiền, tiện ích thanh toán,..).

2

Hướng dẫn thương binh, bệnh binh sử dụng dụng cụ tập luyện phục hồi chức năng tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công Bắc Giang. Ảnh: Danh Lam (BBG)

Việc thực hiện Kế hoạch tổ chức thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được UBND tỉnh Bắc Giáng giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan. Riêng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Xây dựng phương án chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh. Phối hợp xây dựng nội dung, tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Tổng hợp dữ liệu đối tượng hưởng trợ cấp an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện chi trả an sinh không dùng tiền mặt trên địa bàn, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Sở Thông tin và Truyền Thông chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan truyền thông trên báo chí, mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở,... nhằm nâng cao nhận thức cho các đối tượng trong việc chuyển đổi từ phương thức chi trả bằng tiền mặt sang phương thức chi trả không dùng tiền mặt. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cũng như đảm bảo việc trao đổi, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị thực hiện chính sách chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang, chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nghiên cứu có chính sách hỗ trợ, miễn phí dịch vụ thanh toán cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội khi mở, sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử để nhận tiền trợ cấp từ ngân sách nhà nước. Đồng thời, xem xét ưu tiên bố trí điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người hưởng trợ cấp an sinh xã hội nhận tiền qua thẻ. Chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian phối hợp với UBND cấp xã tổ chức cấp tài khoản thanh toán cho đối tượng/người giám hộ/người được ủy quyền.

Về phía UBND các huyện, thành phố, sẽ chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội theo dõi, giám sát, đôn đốc UBND cấp xã triển khai thực hiện thu thập, thống kê thông tin tài khoản hỗ trợ chi trả an sinh xã hội cho đối tượng trên địa bàn.

Chỉ đạo UBND cấp xã chủ trì, phối hợp với các tổ chức dịch vụ chi trả, các ngân hàng thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ cấp tài khoản thanh toán cho đối tượng/người giám hộ/người được ủy quyền nhận trợ cấp hàng tháng.

Chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện tổng hợp danh sách đối tượng hưởng trợ cấp an sinh xã hội trên địa bàn, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.  Tổ chức triển khai việc chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với nhóm đối tượng thuộc phạm vi quản lý và trực tiếp chi trả. Kịp thời tổng hợp, báo cáo những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tiến Luyến

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh