THỨ TƯ, NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2023 06:58

Ban Kinh tế Trung ương đang hoàn thiện 3 đề án trình Bộ Chính trị thời gian tới

(Dân sinh) - Tại Hội nghị “Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023” diễn ra ngày 30/12, Ban Kinh tế Trung ương thông tin, Ban đang tiếp tục hoàn thiện 03 đề án trình Bộ Chính trị trong thời gian tới.
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại Hội nghị

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại Hội nghị

Năm 2022, bám sát tình hình thực tiễn và được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế; hoạch định các chủ trương, giải pháp lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội, Ban Kinh tế Trung ương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch công tác năm 2022 cũng như các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành 03 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương ban hành nghị quyết, gồm: Hoàn thành Đề án "Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại" trình Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII thông qua và ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao";

Đề án "Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn" trình Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII thông qua và ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045";

Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trình Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII thông qua và ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngoài ra, Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành trình Bộ Chính trị ban hành 6 nghị quyết mới.

Ông Trần Tuấn Anh trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ tặng các đồng chí thuộc Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong thời gian qua.

Ông Trần Tuấn Anh trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ tặng các đồng chí thuộc Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong thời gian qua.

Ban Kinh tế Trung ương cũng đang tiếp tục hoàn thiện 03 đề án trình Bộ Chính trị trong thời gian tới, cụ thể gồm:

Đề án “Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Đề án “Xây dựng quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước phù hợp với thể chế chính trị, cơ chế thị trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”.

Đề án "Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020".

Ngoài tập trung thực hiện các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo kế hoạch, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ động tổ chức nghiên cứu các vấn đề, báo cáo liên quan đến kinh tế - xã hội phục vụ công tác tham mưu, đề xuất,

Năm 2022 Ban Kinh tế Trung ương cũng đã chuẩn bị và phục vụ tốt chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Ban Kinh tế Trung ương về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Ban và Đảng ủy cơ quan trong việc tổ chức triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng như trong việc xây dựng kế hoạch công tác, tổ chức triển khai xây dựng các đề án trình BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung các nghị quyết về kinh tế ban hành năm 2022 trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó giúp các cấp ủy đảng và các tầng lớp nhân dân nhanh chóng tiếp cận, hiểu rõ hơn các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế, góp phần tạo sự đồng thuận và thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết.

Ban đã chủ trì phối hợp với một số cơ quan liên quan tổ chức thành công 04 sự kiện tầm quốc gia và quốc tế và rất nhiều hội thảo, tọa đàm trong khuôn khổ kế hoạch xây dựng các đề án của Ban. Các sự kiện được tổ chức đã thu hút sự tham gia đông đảo của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế, mang lại hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội và nhận được sự đánh giá tích cực của dư luận xã hội và giới chuyên môn.

Bên cạnh đó, Ban Kinh tế Trung ương cũng đã triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế trong năm 2022. Công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục được quan tâm triển khai. Kỷ cương, kỷ luật công vụ được triển khai nghiêm túc. Công tác đảng, được quan tâm chỉ đạo thực hiện; công tác đoàn thể được chú trọng chăm lo, qua đó góp phần củng cố khối đoàn kết, giữ vững tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho biết, căn cứ các đề án do Ban Kinh tế Trung ương trình, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành 03 nghị quyết, Bộ Chính trị ban hành 06 nghị quyết, Ban Bí thư ban hành 01 chỉ thị.

Đây là các văn kiện hết sức quan trọng để triển khai thực hiện những chủ trương, đường lối về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các đề án do Ban Kinh tế Trung ương trình đều được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao và nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng, tích cực triển khai thực hiện trong xã hội.

Về nhiệm vụ năm 2023, ông Trần Tuấn Anh lưu ý, cần tiếp tục rà soát, rút ra những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện tổng kết các Nghị quyết, xây dựng các đề án để áp dụng triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Xác định việc ban hành Nghị quyết đã khó nhưng đưa Nghị quyết vào cuộc sống còn khó hơn, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương yêu cầu đặc biệt quan tâm công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai Nghị quyết. Từ đó mới nâng cao được hiệu quả những chủ trương, chính sách của Đảng.

Đồng thời, tập trung hoàn thành 3 đề án để trình Bộ Chính trị trong tháng đầu, quý đầu của năm 2023.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương yêu cầu từng cán bộ, công chức ở các đơn vị chuyên môn thuộc Ban cần phải tăng cường nắm bắt thông tin, kịp thời phát hiện những vấn đề mới, những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế. Từ đó giúp lãnh đạo ban trong công tác tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. 

Thành Công

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh