THỨ TƯ, NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2023 07:36

Bộ GTVT triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và vi phạm pháp luật

(Dân sinh) - Lãnh đạo Bộ GTVT yêu cầu, năm 2023, các đơn vị thuộc Bộ cần nghiên cứu triển khai thực hiện các biện pháp, giải pháp phòng ngừa để ngăn chặn từ sớm, từ xa nguy cơ tham nhũng, tiêu cực và vi phạm pháp luật.

Tại Hội nghị phổ biến, quán triệt về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm ngày 29/12, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn cho biết, Bộ GTVT là cơ quan được Nhà nước giao khối lượng vốn lớn; Bộ vừa là cơ quan quản lý nhà nước, vừa là cơ quan trực tiếp thực hiện các dự án. Công tác quản lý Nhà nước của Bộ GTVT đều liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Với đặc thù như vậy, các lĩnh vực do Bộ GTVT quản lý có tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng.

Thời gian vừa qua, Ban Cán sự đảng, Bộ GTVT đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng và tội phạm đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thời gian vừa qua vẫn còn xảy ra một số vụ việc tiêu cực, tham nhũng, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín và nỗ lực, cố gắng của ngành GTVT. 

Đánh giá tại Hội nghị cho thấy, công tác PCTN, TC và PCTP của Bộ GTVT 10 năm qua đã đạt được một số kết quả như: Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được đẩy mạnh, từng bước hình thành cơ chế quản lý, giám sát chặt chẽ nhằm giảm thiểu các sơ hở trong công tác quản lý Nhà nước; công tác tuyên tuyền, phổ biến pháp luật PCTN, TC và PCTP được quan tâm thực hiện, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động được nâng lên.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị.

Công tác thanh tra, kiểm tra đã được tăng cường góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành GTVT; công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, công khai, minh bạch các hoạt động, thực hiện chế độ thanh toán không dùng tiền mặt đạt được kết quả tích cực.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác PCTN, TC và PCTP còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác chỉ đạo có lúc còn chưa thường xuyên, cấp ủy và người đứng đầu của một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT chưa tập trung, quyết liệt. Công tác tự phòng ngừa, tự phát hiện tham nhũng chưa tốt; thể chế, pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn vẫn còn sơ hở, bất cập chưa phù hợp với yêu cầu. Công tác tuyên truyền, giáo dục còn chưa thực chất, chưa có kết quả cụ thể, đâu đó vẫn còn thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, một số đơn vị, doanh nghiệp đã có sai phạm bị cơ quan pháp luật xử lý.

Hội nghị đã triển khai các nhiệm vụ và giải pháp chính để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ thực hiện, cụ thể: Giai đoạn từ nay đến 2025, tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức Đảng, người đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong PCTN, TC, PCTP.

Rà soát, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế về PCTN, TC, PCTP gắn với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; thể chế hóa kịp thời các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước; kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật để khắc phục, kiến nghị khắc phục để tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định về PCTN, TC, PCTP…

Nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2030, tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2022-2025 và đưa ra nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2030. Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, các văn bản, quy định, hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ GTVT, tiến hành rà soát, triển khai đề án phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Bộ GTVT đến năm 2030.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn yêu cầu Thanh tra Bộ tiếp tục chủ trì tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện Đề án thực chất, hiệu quả, gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của từng cơ quan, đơn vị, đảm bảo có sản phẩm, kết quả cụ thể, định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ.

Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu Ban cán sự, đặc biệt là đồng chí Bí thư, Bộ trưởng thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm. Trên cơ sở đó các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kiện toàn tổ chức tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao vị trí, vai trò và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo PCTN, TC, phòng, chống tội phạm trong tình hình mới…

Cùng với đó, các đơn vị cần nghiên cứu triển khai thực hiện các biện pháp, giải pháp phòng ngừa để ngăn chặn từ sớm, từ xa nguy cơ tham nhũng, tiêu cực và vi phạm pháp luật.

CHU LƯƠNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh