Theo Quyết định 1921/QĐ-BTC ngày 30/9/2021 của Bộ Tài chính ban hành về bổ sung mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vu phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, bổ sung 07 mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu.

mẫu button (1)

Tác giả: TRẦN HUYỀN