Theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT về Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 06/06/2022. Các ngành được bổ sung vào Danh mục các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng từ ngày 22/07/2022 chi tiết như sau.

trang
Empty
Empty

Ngoài ra, Thông tư còn điều chỉnh 9 mã và tên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ so với quy định trước đây tại Thông tư 25/2017/TT-BGDĐT , cụ thể:

Empty
Empty

Tác giả: Đồ họa TRẦN HUYỀN

20/06/2022