Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, người tiếp xúc gần (F1) là một trong các trường hợp sau.

Theo Bộ Y tế, thời kỳ lây truyền của ca bệnh xác định (F0) được tính từ 2 ngày trước khi khởi phát (đối với ca bệnh xác định không có triệu chứng thì thời kỳ lây truyền được tính từ 2 ngày trước ngày được lấy mẫu có kết quả xét nghiệm dương tính) cho đến khi kết quả xét nghiệm âm tính hoặc giá trị CT>30.

Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, người tiếp xúc gần (F1) là một trong các trường hợp sau.

Chán ăn (1)

Tác giả: TRẦN HUYỀN