Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 16/6, có hiệu lực từ ngày 1/1/2023 bổ sung quy định về các trường hợp không phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm.

Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài không phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm trong 05 trường hợp sau:

infographic 2 (4)

Tác giả: Đồ họa TRẦN HUYỀN

06/07/2022