Các trường hợp tạm dừng đóng BHXH bắt buộc được quy định tại Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP như sau.

Empty
Empty
Empty
Empty

Tác giả: Đồ họa TRẦN HUYỀN

14/10/2022