Chính phủ mới ban hành Nghị định 130/2021/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/1/2022.

Empty

   

  

Empty

  

  

  

Empty

  

  

   

Empty

Tác giả: TRẦN HUYỀN