Chân dung 22 Bộ trưởng, trưởng ngành nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Dân sinh) - Bên cạnh Thủ tướng và 4 Phó Thủ tướng, 22 thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 18 Bộ trưởng các bộ và 4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
Chân dung 22 Bộ trưởng, trưởng ngành nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Ảnh 1.

Chân dung 22 Bộ trưởng, trưởng ngành nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Ảnh 2.

Chân dung 22 Bộ trưởng, trưởng ngành nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Ảnh 3.

Chân dung 22 Bộ trưởng, trưởng ngành nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Ảnh 4.

Chân dung 22 Bộ trưởng, trưởng ngành nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Ảnh 5.

Chân dung 22 Bộ trưởng, trưởng ngành nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Ảnh 6.

Chân dung 22 Bộ trưởng, trưởng ngành nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Ảnh 7.

Chân dung 22 Bộ trưởng, trưởng ngành nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Ảnh 8.

 

Đồ họa TRẦN HUYỀN