Sự kiện Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng