Chế độ ưu đãi đối với liệt sĩ và Bà mẹ Việt Nam anh hùng được quy định như sau.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

Tác giả: Đồ họa TRẦN HUYỀN

02/06/2022