Chế độ ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng được quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020. Cụ thể như sau.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

Tác giả: Đồ họa TRẦN HUYỀN

23/06/2022