Chế độ ưu đãi đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được quy định như sau.

Empty
Empty
Empty
Empty

Tác giả: Đồ họa TRẦN HUYỀN

13/06/2022