THỨ TƯ, NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2023 03:43

“Chiếc phao cứu sinh” của nhiều hộ gia đình nghèo

(Dân sinh) - Cùng với việc tổ chức thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh. Công tác cho vay để hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đã được cấp ủy, chính quyền địa phương xác định là một trong những chương trình tín dụng đem lại hiệu quả cao trong việc thoát nghèo bền vững.

Có thể nói, Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm được triển khai trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu thời gian qua đã giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có được việc làm, ổn định được cuộc sống, có điều kiện để duy trì và mở rộng sản xuất để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Theo báo cáo của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bạc Liêu, dến 30/4/2022, tổng nguồn vốn từ Ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH đạt trên 137 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5,7% trên cơ cấu vốn. Nguồn vốn ủy thác này chủ yếu thực hiện cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn và đi lao động ở nước ngoài theo Chương trình việc làm của tỉnh.

Với Doanh số cho vay bình quân hàng năm đạt trên 50 tỷ đồng/năm góp phần tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm bình quân trên 10.000 lao động/năm.

Nhiều mô hình làm ăn, làng nghề, tổ hợp tác, hợp tác xã… đã được duy trì và phát triển như: mô hình đan đác ở huyện Phước Long, huyện Hồng Dân; làng nghề Rèn ở huyện Hồng Dân; tổ hợp tác làm Muối trải bạt ở huyện Đông Hải… đồng thời nguồn vốn GQVL kịp thời hỗ trợ cho các hộ vay thiếu việc làm có điều kiện để mua sắm tư liệu sản xuất, tạo sinh kế, tạo việc làm; làm quen với việc vay, trả nợ ngân hàng, từng bước nâng cao trình độ quản lý sản xuất kinh doanh, trình độ quản lý vốn, mạnh dạn vay vốn và sử dụng vốn có hiệu quả; giúp nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Có thể khẳng định tín dụng chính sách xã hội, chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là hết sức cần thiết với người dân tại địa phương, giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có được việc làm, ổn định được cuộc sống, có điều kiện để duy trì và mở rộng sản xuất để vươn lên làm giàu. Chương trình cho vay đã đạt hiệu quả tích cực, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn toàn tỉnh.

Nguồn vốn hỗ trợ tạo việc làm đã giúp nhiều gia đình phát triển kinh tế

Nguồn vốn hỗ trợ tạo việc làm đã giúp nhiều gia đình phát triển kinh tế

Để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác “Giảm nghèo, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm” cho người lao động trên địa bàn tỉnh, cũng như thực hiện tốt chất lượng tín dụng chính sách trong thời gian tới,  Chi ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bạc Liê sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ cùng các Sở, Ban, Ngành triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung nguồn vốn địa phương để ủy thác cho vay chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thực hiện Chương trình Việc làm giai đoạn 2021 – 2025 và các Chương trình, Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Phối hợp thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, đặc biệt quan tâm đến đối tượng người lao động từ các tỉnh, thành phố do tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 đã trở về địa phương để tiếp tục sinh sống và tìm kế mưu sinh, có nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh, duy trì, ổn định cuộc sống.

Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát trong việc sử dụng vốn vay, hiệu quả mô hình, dự án tại cơ sở để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các trường hợp sai sót trong quá trình thực hiện.

  Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi để cấp uỷ, chính quyền và mọi người dân được biết, vì đây là công cụ hữu hiệu trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, để từ đó nâng cao nhận thức của nhân dân, giúp cho người dân tiếp cận nguồn vốn một cách hiệu quả, sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình việc làm của tỉnh, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Bảo Châu

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh