(Dân sinh) - Kể từ ngày 1/7/2021, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với Cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 chính thức có hiệu lực. Theo đó, chính sách bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng và thân nhân đã có sự thay đổi.

Chính sách bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân từ 1/7/2021 - Ảnh 1.

 

Tác giả: TRẦN HUYỀN

18/06/2021