(Dân sinh) - Sau đây là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2021.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021 - Ảnh 1.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021 - Ảnh 2.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021 - Ảnh 3.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021 - Ảnh 4.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021 - Ảnh 5.

 

Tác giả: TRẦN HUYỀN