THỨ BẨY, NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2022 03:31

Đà Nẵng ban hành Kế hoạch hành động thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố.
Kế hoạch triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng hòa nhập, giảm dần các rào cản, bất bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống.

Kế hoạch triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng hòa nhập, giảm dần các rào cản, bất bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống.

Theo đó, Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án ASEAN và Kế hoạch ASEAN, tăng cường đoàn kết, chủ động hội nhập và tích cực trong việc thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025; thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025, nâng cao nhận thức và năng lực cho các cơ quan, tổ chức và người dân về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN, thực hiện đạt mục tiêu gắn kết mang lại lợi ích cho người dân, hòa nhập, bền vững, tự lực tự cường và năng động. Huy động tối đa các cơ hội và nguồn lực để đảm bảo thực hiện hiệu quả các mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN hội nhập và phát triển.

Cụ thể, Kế hoạch tập trung triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân, nâng cao năng lực cho tất cả các cấp, các ngành, các địa phương và toàn dân để tăng cường sự tham gia trong quá trình xây dựng, thực hiện, giám sát, đánh giá các chương trình, chính sách, pháp luật và các hoạt động liên quan đến các lĩnh vực của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN. Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng hòa nhập, giảm dần các rào cản, bất bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống; đẩy mạnh việc tiếp cận bình đẳng với an sinh xã hội. Phát triển đồng bộ hệ thống dịch vụ trợ giúp xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa nguồn lực thực hiện trợ giúp xã hội, nhất là trợ giúp khẩn cấp thiên tai, lụt bão, dịch bệnh.

Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng bền vững, bảo tồn, quản lý bền vững đa dạng sinh học và nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và giáo dục của cộng đồng nhằm cung cấp thông tin, truyền thông đến các cấp, ngành, đơn vị liên quan, cộng đồng dân cư về đa dạng sinh học và công tác bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn thành phố. Thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ bền vững với việc áp dụng các công nghệ thân thiện với môi trường, quản lý rác thải và sử dụng nhiên liệu hiệu quả.

Qua đó, xây dựng một xã hội sáng tạo, đổi mới và thích ứng với việc tăng cường tính cạnh tranh của nguồn nhân lực, thúc đẩy hợp tác khu vực trong lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục và đào tạo…

Để thực hiện các nội dung này, Kế hoạch cũng đề ra một số giải pháp như: rà soát, lồng ghép và tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch hành động trong các kế hoạch, chính sách, chương trình của thành phố; tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về hợp tác ASEAN trong các lĩnh vực và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN; tăng cường hệ thống thông tin, báo cáo, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu; thúc đẩy vận động, thu hút nguồn lực; hoàn thiện hệ thống tổ chức và nâng cao năng lực cán bộ phù hợp với chức năng nhiệm vụ để thực hiện Kế hoạch hành động… 

TÚ ANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh