THỨ NĂM, NGÀY 28 THÁNG 09 NĂM 2023 01:06

Đà Nẵng nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và phòng ngừa nghiện ma túy

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch thực hiện dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy” trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023 - 2025.
Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong toàn xã hội về phòng, chống tệ nạn ma túy, tác hại và hậu quả của việc sử dụng ma túy.

Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong toàn xã hội về phòng, chống tệ nạn ma túy, tác hại và hậu quả của việc sử dụng ma túy.

Kế hoạch đặt mục tiêu nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống tệ nạn ma túy. Đẩy mạnh tuyên truyên, giáo dục, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa nghiện ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú; có biện pháp quản lý hữu hiệu với người bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Từ đó góp phần kiềm chế tốc độ gia tăng người sử dụng, người nghiện ma túy mới, giảm tỷ lệ tái nghiện, tái phạm trong cộng đồng, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố.

Đối với tiểu dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai và hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma túy”, thành phố đặt mục tiêu trên 80% người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý được tư vấn, khám sàng lọc, đánh giá, được giáo dục thay đổi hành vi, điều trị, cai nghiện ma túy thích hợp và người sau cai nghiện ma túy được hỗ trợ sinh kế, tự học nghề. Trên 80% người trực tiếp làm công tác cai nghiện, quản lý sau cai được tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, tiếp tục đầu tư duy trì, nhân rộng mô hình “Hỗ trợ tư vấn và kết nối dịch vụ điều trị nghiện ma túy” đến các xã, phường trọng điểm về người sử dụng trái phép chất ma túy và người nghiện ma túy. Rà soát, kiện toàn lại các mô hình; câu lạc bộ, nhân sự và trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện đảm bảo các tiêu chí, điều kiện theo quy định. 

Đối với tiểu dự án “Phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy”, thành phố đặt mục tiêu trên 80% số người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận, cung cấp các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ dự phòng nghiện ma túy. Phấn đấu 100% xã, phường tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng ngừa nghiện ma túy; chú trọng phòng ngừa trong trường học, khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi làm việc, cộng đồng.

UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cấp, ngành trong việc triển khai xây dựng Kế hoạch, tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình tại các địa phương, đôn đốc các xã phường triển khai thực hiện tốt chính sách dự phòng nghiện; phối hợp với các ngành chức năng triển khai thực hiện các tiểu dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn giáo dục nâng cao nhận thức trong toàn xã hội về phòng, chống tệ nạn ma túy, đặc biệt tuyên truyền về tác hại, hậu quả của việc sử dụng ma túy trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, đối tượng có nguy cơ cao thông qua các hoạt động phong phú, đa dạng phù hợp với thực tiễn như tổ chức tuyên truyền trực tiếp, qua mạng xã hội, Facebook, Zalo Youtube...  

TÚ ANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh