Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ LĐ-TB&XH lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025: Đại hội của đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và trí tuệ

21:46 - 17/08/2020

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 155-KH/ĐUK ngày 10/10/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ LĐ-TB&XH lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong 2 ngày 17 và 18/8 tại Hà Nội.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả đạt được nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ khóa VIII; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ LĐ-TB&XH lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025: Đại hội của đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và trí tuệ - Ảnh 1.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ LĐ-TB&XH lần thứ IX.

Chiều ngày 17/8/2020, Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ LĐ-TB&XH lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự phiên trù bị, có các đồng chí: Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương Phạm Thị Vui; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Trung Nghĩa; Bí thư Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng. Dự Đại hội có 183 đại biểu là đại biểu đương nhiên và đại biểu bầu từ Đại hội 39 đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch; Đoàn Thư ký Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Các đại biểu đã biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 6 đồng chí; bầu Đoàn Thư ký Đại hội gồm 2 đồng chí; bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 5 đồng chí. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 6 đồng chí: Bí thư Đảng ủy Bộ, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Lê Văn Hoạt; Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trịnh Minh Chí; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Bá Hoan; Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Bộ Nguyễn Tiến Tùng; Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Phạm Quang Phụng.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ LĐ-TB&XH lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025: Đại hội của đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và trí tuệ - Ảnh 2.

Đại hội đã bầu ra 6 đồng chí trong Đoàn Chủ tịch

Phiên trù bị thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội, bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Đồng chí Nguyễn Bá Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ trình bày Dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đại hội tập trung thảo luận, đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (cuốn dành cho Đại hội cấp huyện, cấp tỉnh và tương đương).

Thảo luận tại Đại hội có 5 ý kiến phát biểu tập trung vào các nhóm vấn đề quan trọng trong dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; dự thảo báo cáo chính trị trình tại Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt, các ý kiến thảo luận đã đề cập nhiều nội dung đến các Văn kiện, Chương trình hành động của Đảng bộ Bộ LĐ-TB&XH, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ LĐ-TB&XH lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025: Đại hội của đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và trí tuệ - Ảnh 3.

Đồng chí Nguyễn Bá Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ trình bày Dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII.

Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Bá Hoan cho biết: Hầu hết ý kiến đánh giá nội dung văn kiện đã phản ánh toàn diện, thống nhất, có sự kế thừa, phát triển các văn kiện trong đổi mới, đặc biệt là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Văn kiện Đại hội XII. Các báo cáo về kinh tế và xây dựng Đảng thống nhất và phản ánh đúng tinh thần của Báo cáo chính trị. Đa số ý kiến thống nhất về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm ngắn gọn, cô đọng, đúng mực, đúng thực chất, phù hợp với tư duy đổi mới. Báo cáo chính trị phản ánh đầy đủ, toàn diện sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả lĩnh vực, có những điểm mới. Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII đã đề cập, phản ánh toàn diện. Tổng thể Báo cáo vừa có sự kế thừa các nhiệm kỳ Đại hội trước, đặc biệt là Đại hội XII, vừa có những bổ sung mới từ tổng kết thực tiễn.

Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng khẳng định, phiên trù bị đã thực hiện góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Bản góp ý của các đại biểu khác chưa trình bày tại Đại hội xin gửi về Đoàn Chủ tịch (thông qua Đoàn Thư ký) để tổng hợp, báo cáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sau Đại hội (Bản góp ý của các đại biểu gửi về Đoàn Chủ tịch có giá trị như trình bày tại Đại hội).

Chương trình Đại hội ngày 18/8:

Đại biểu nghe báo cáo tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị; Dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ khóa VIII nhiệm kỳ 2015 - 2020; Bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa IX nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ban chấp hành Đảng bộ khóa IX ra mắt Đại hội; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; nghe dự thảo Nghị quyết Đại hội; dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội...

NGUYỄN SÍU - QUANG DƯƠNG (ảnh)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›