Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái chính thức khai mạc

10:11 - 23/09/2020

(Dân sinh) - Sáng nay (23/9), tỉnh Yên Bái đã chính thức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo Đại hội; Các Ủy viên Trung ương Đảng: Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội; Đào Ngọc Dung- Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; Đỗ Văn Chiến - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Bí thư tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Tranh Trà, lãnh đạo các Bộ, ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh, cùng với 325 đại biểu ưu tú, đại diện cho trên 57.600 đảng viên của Đảng bộ tỉnh Yên Bái cùng dự.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái chính thức khai mạc - Ảnh 1.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái chính thức khai mạc

Đại hội có nhiệm vụ quan trọng là đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm tới và những năm tiếp theo theo phương châm "Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển" và chủ đề "Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái chính thức khai mạc - Ảnh 2.

Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm ThịThanh Trà tháp tùng Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đến dự và chỉ đạo Đại hội

Khai mạc đại hội, đồng chí Phạm Thị Tranh Trà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cho biết, 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, đổi mới, sáng tạo, tận dụng và huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, tạo những dấu ấn nổi bật.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái chính thức khai mạc - Ảnh 3.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung (Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái) tham dự Đại hội

Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng, Đại hội sẽ xem xét, nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 18; khẳng định những thành tựu, ưu điểm đạt được, thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế với nguyên nhân cụ thể và kinh nghiệm rút ra; đồng thời, thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của Đảng bộ tỉnh trong 5, 10 năm tới.

Đại hội tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng, thiết thực góp phần vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đồng thời sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025, là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, uy tín, bản lĩnh, trí tuệ, là trung tâm đoàn kết của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của tỉnh trong tình hình mới; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là những đồng chí đủ tiêu chuẩn, có khả năng đóng góp, tiếp thu, lĩnh hội nội dung của Đại hội để triển khai thực hiện hiệu quả vào thực tiễn địa phương trong giai đoạn mới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái chính thức khai mạc - Ảnh 4.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến

"Với niềm tin, sức sáng tạo và kỳ vọng vào sự nghiệp đổi mới, phát triển của quê hương, đất nước, mỗi đại biểu dự Đại hội hãy phát huy cao độ trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tập trung, dân chủ, trí tuệ, chung sức, đồng lòng tích cực tham gia vào các nội dung và quyết định đúng đắn các vấn đề quan trọng của Đại hội; để Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh thành công tốt đẹp, tạo động lực mới, khí thế mới cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phấn khởi, tin tưởng vững bước vào một thời kỳ phát triển nhanh, bền vững theo hướng phát triển "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc", cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" – Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhấn mạnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái chính thức khai mạc - Ảnh 5.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái chính thức khai mạc

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái Dương Văn Thống cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh đã đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với hệ thống chính trị, nhất là đối với chính quyền. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng, phương thức lãnh đạo của Đảng và hoạt động của chính quyền không ngừng được đổi mới, ngày càng hiệu quả; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng được nâng lên; chủ động xây dựng và tạo nguồn cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, nữ, dân tộc cho cả trước mắt và lâu dài; Tỉnh ban hành nhiều nghị quyết trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh - quốc phòng….

Việc triển khai sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, là một trong những điểm sáng của cả nước về thực hiện Nghị quyết 39. NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; phát huy cao độ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên trong các tầng lớp nhân dân chung sức cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái chính thức khai mạc - Ảnh 6.

Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc đại hội

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế, thu hút mọi nguồn lực, khơi dậy mạnh mẽ sức mạnh nội sinh, phát huy nhân tố con người, lấy nhân dân làm trung tâm. Đặc biệt đã cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với thực tiễn địa phương, đồng thời phát huy vai trò Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, tích cực khơi thông những điểm nghẽn, đẩy mạnh sức sản xuất xã hội, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, toàn diện, bền vững nên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khả toàn diện trên các lĩnh vực, tạo những dấu ấn nổi bật.

Kinh tế của tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng trưởng khá, thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa vùng thấp và vùng cao, giữa đô thị và nông thôn. Thu ngân sách trên địa bàn tăng nhanh, tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển, đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã thực hiện 3 đột phá chiến lược về: Hoàn thiện cơ chế, chính sách; Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đạt kết quả rõ nét. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả vượt bậc, đi đầu các tỉnh trong khu vực Tây Bắc. Chất lượng, hiệu có văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, bảo bảo mọi người dân đều được chăm lo thưởng các chế độ, chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, gìn giữ và phát huy giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc, xây dựng hình ảnh con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập".

CHU LƯƠNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›