THỨ SÁU, NGÀY 09 THÁNG 06 NĂM 2023 04:50

Đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh năm 2023

Theo điểm b khoản 9 và điểm b khoản 10 Điều 7 Thông tư 105/2020/TT-BTC quy định về trường hợp cá nhân tự thực hiện đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh như sau.
infographic 6 (2)

Đồ họa TRẦN HUYỀN

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh