THỨ BA, NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2021 04:56

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 28/5/2020, tại trụ sở Bộ LĐ-TBXH, Đảng ủy Bộ LĐ-TBXH đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Bí Thư Đảng ủy Bộ; đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ cùng các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ; Lãnh đạo các đơn vị có tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ; Trưởng, phó các ban tham mưu giúp việc Đảng ủy Bộ; Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn Bộ và Bí thư Đoàn thanh niên Bộ.

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Ảnh 1.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ phát biểu tại Lễ phát động.

Phát biểu tại Lễ phát động, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò quan trọng của công tác thi đua; thông qua phong trào thi đua mà phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và những thành tựu, kinh nghiệm điển hình để đưa phong trào đi lên. Đồng chí cũng nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ. Thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm và đoàn kết chặt chẽ để thi đua mãi".

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, đồng chí Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đoàn kết, trí tuệ, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Toàn văn nội dung phát động đợt thi đua:

I. VỀ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, cơ quan, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng".

2. Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trong toàn Đảng bộ, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm; thông qua phong trào thi đua phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

3. Tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không lãng phí, tạo không khí thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia; gắn thi đua với việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, công tác xây dựng Đảng ở mỗi cơ quan, đơn vị.

II. VỀ THỜI GIAN THI ĐUA

Đợt thi đua thực hiện từ 01/3/2020 đến hết tháng 02/2021.

III. VỀ NỘI DUNG THI ĐUA

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; 5 nội dung phát động thi đua của Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX.

2. Đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; phấn đấu không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên; tăng cường hiệu lực quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị; nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn thể.

3. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về các kết quả tích cực đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, về đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ IX, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung trí tuệ đóng góp ý kiến vào các văn kiện đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2022, 2020-2025 và văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội đảng của cơ quan, đơn vị.

4. Các cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu; lao động sáng tạo, trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

IV. VỀ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Phấn đấu 100% các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 397-KH/ĐU, ngày 25/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị.

2. Phấn đấu 100% các đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành việc tổng kết công tác năm 2020; xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác của chi ủy, chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, 2020-2025 và của đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 trong năm 2020.

3. Phấn đấu 100% các đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp theo kế hoạch.

4. Phấn đấu 100% các cấp ủy trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các quy định về nêu gương của Đảng.

5. Phấn đấu 100% các cấp ủy trực thuộc thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên mọi lĩnh vực, 100% đảng viên xây dựng và thực hiện tốt cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020.

Nguyễn Văn Dư, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh