THỨ SÁU, NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 2022 11:43

Đảng viên không được thâu tóm quyền lực, thu vén lợi ích cho gia đình, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài

Đảng viên không được "tam quyền phân lập", "xã hội dân sự", "đa nguyên, đa đảng"; không thu vén lợi ích cho bản thân, gia đình; không được nhập quốc tịch nước ngoài, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài.
Quang cảnh Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản khóa XIII.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản khóa XIII.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021, hướng dẫn việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Theo đó, tại Điều 3 quy định Đảng viên không được: Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, quyết định, kết luận của Đảng. Phai nhạt lý tưởng cách mạng, dao động, hoài nghi; phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái, đòi thực hiện "tam quyền phân lập", "xã hội dân sự", "đa nguyên, đa đảng", đòi "phi chính trị hóa lực lượng vũ trang"... giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm, không đầy đủ trách nhiệm nêu gương theo quy định của Đảng. Thâu tóm quyền lực, lấy danh nghĩa tập thể để áp đặt, hợp thức hóa quyết định sai trái của cá nhân. Cơ hội, vụ lợi, đặt lợi ích của cá nhân lên trên lợi ích của tập thể. Chạy theo mục tiêu trước mắt, trong ngắn hạn để thu vén lợi ích cho bản thân, gia đình, cho nhóm lợi ích mà bỏ qua những mục tiêu, lợi ích dài hạn của tập thể, cộng đồng và đất nước.

Đoàn kết xuôi chiều, nể nang, né tránh, ngại va chạm, im lặng, không đấu tranh hoặc phụ họa theo ý kiến, quan điểm sai trái, lệch lạc; bao che, giấu diếm vi phạm, khuyết điểm của bản thân, của người khác hoặc của tổ chức; không bảo vệ nhân tố tích cực, cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Tại Điều 9 quy định, Đảng viên không được: Báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, lịch sử bản thân không đúng, không đầy đủ, không cụ thể, không rõ ràng; che giấu, tẩy xoá, thêm bớt, thay đổi tài liệu, thông tin trong hồ sơ, hoặc kê khai không đúng quy định về nội dung, thời gian, thời điểm, người và nơi quản lý hoặc thủ tục xác nhận.

Kê khai tài sản, thu nhập không đúng, không đầy đủ theo quy định của pháp luật về số lượng, chủng loại, giá trị và biến động của tài sản, thu nhập; giải trình nguồn gốc thu nhập, tài sản tăng thêm không đúng, không đầy đủ. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc kê khai, công khai, kiểm soát tài sản, thu nhập không đúng quy định về nội dung, thời gian; tổng hợp báo cáo kết quả về xác minh tài sản, thu nhập không chính xác, không đúng thời hạn theo quy định, yêu cầu của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

Không được nhập quốc tịch nước ngoài, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài không báo cáo, kê khai với tổ chức đảng quản lý trực tiếp, không đúng quy định của pháp luật.

Điều 12 quy định, Đảng viên không được: Có hành vi chạy chức, chạy quyền, can thiệp, tác động, gây sức ép; dùng vật chất hoặc các hình thức khác để tác động đến cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết công việc để bản thân hoặc người khác được tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, được bầu, chỉ định, bổ nhiệm, thăng cấp bậc hàm, phong tặng danh hiệu, chức danh, học hàm, học vị, đề cử, ứng cử, khen thưởng, đi học, đi nước ngoài, thực hiện chính sách cán bộ trái quy định…

Ngoài ra, các Điều của Hướng dẫn số 02 cũng quy định Đảng viên không được: Can thiệp, tác động gây sức ép, gây ảnh hưởng để bản thân hoặc tạo điều kiện để vợ (chồng), con, bố, mẹ, anh chị em ruột mình, bên vợ (chồng) và người khác đi du lịch, học tập, hội thảo, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, chữa bệnh ở trong nước và nước ngoài bằng nguồn tài trợ của tổ chức trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, theo dõi, quản lý;

 Lợi dụng uy tín của tổ chức, sự ảnh hưởng của cá nhân là lãnh đạo trong các tổ chức đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị, xã hội; người có quyền giải quyết về tài chính, tài sản, cấp giấy phép, xét duyệt dự án về công tác cán bộ, chế độ, chính sách, an sinh xã hội; biết mà không ngăn cản để vợ (chồng), con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột mình, bên vợ (chồng) tác động để trục lợi cho mình, người thân hoặc cho người khác;

Không được uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc; trong sinh hoạt hàng ngày tới mức bê tha, mất tư cách; không làm chủ được hành vi ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn giao thông hoặc có hành vi thiếu văn hoá.  Có lối sống trụy lạc, sa đọa, suy đồi đạo đức hoặc có hành vi trái với chuẩn mực đạo đức tác động xấu đến cá nhân, gia đình và xã hội…

Về tổ chức thực hiện, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn của ủy ban Kiểm tra Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên chấp hành nghiêm chỉnh Quy định và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện (sơ kết hằng năm, tổng kết 5 năm) gửi cấp uỷ, ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp trên.

Đảng viên có trách nhiệm gương mẫu chấp hành quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Quy định, Hướng dẫn về những điều đảng viên không được làm. Đối với nội dung chưa được hướng dẫn trong Quy định này thì căn cứ vào các quy định của Trung ương để thực hiện. Đảng viên vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm phải xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Hướng dẫn này được phổ biến đến chi bộ và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trước đó, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm, nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Quy định nêu rõ 19 điều đảng viên không được làm. Quy định 37 thay thế Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về những điều đảng viên không được làm.

NGUYỄN SÍU

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh