THỨ NĂM, NGÀY 29 THÁNG 09 NĂM 2022 08:26

Danh mục trang thiết bị y tế phải được kiểm định về an toàn

Theo Thông tư 05/2022/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 98/2021/NĐ-CP quản lý trang thiết bị y tế ban hành có hiệu lực từ ngày 01/8/2022. Theo đó, các trang thiết bị y tế sau đây thuộc danh mục phải được kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật theo quy định tại khoản 10 Điều 70 Nghị định 98/2021/NĐ-CP .
infographic 5

Đồ họa TRẦN HUYỀN

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh