THỨ HAI, NGÀY 04 THÁNG 07 NĂM 2022 06:00

Đề xuất bảo quản vĩnh viễn hồ sơ gốc cán bộ, công chức, viên chức

Đối với tài liệu cán bộ gồm hồ sơ xây dựng, ban hành tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức; hồ sơ về xây dựng và thực hiện chỉ tiêu biên chế; hồ sơ gốc cán bộ, công chức, viên chức có thời hạn bảo quản vĩnh viễn.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức nhà nước.

Đối tượng áp dụng gồm: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (gọi là cơ quan, tổ chức). Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp vận dụng quy định của Thông tư này và các quy định của Đảng, của pháp luật có liên quan để áp dụng cho phù hợp.

Dự thảo đề xuất Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, áp dụng đối với 13 nhóm hồ sơ, tài liệu.

Cụ thể gồm: tài liệu tổng hợp; tài liệu quy hoạch, kế hoạch, thống kê; tài liệu tổ chức, nhân sự; tài liệu lao động, tiền lương; tài liệu tài chính, kế toán; tài liệu xây dựng cơ bản; tài liệu khoa học công nghệ, tài liệu hợp tác quốc tế;

Tài liệu thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tài liệu thi đua, khen thưởng; tài liệu pháp chế; tài liệu về hành chính, quản trị công sở; tài liệu của tổ chức Đảng và các Đoàn thể cơ quan.

Về thời hạn bảo quản, dự thảo đề xuất, đối với tài liệu cán bộ gồm hồ sơ xây dựng, ban hành tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức; hồ sơ về xây dựng và thực hiện chỉ tiêu biên chế; hồ sơ gốc cán bộ, công chức, viên chức có thời hạn bảo quản vĩnh viễn; báo cáo thống kê danh sách cán bộ bảo quản 70 năm.

 Thời hạn bảo quản hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn những vấn đề chung của ngành là vĩnh viễn, của cơ quan là 20 năm. Tài liệu về hoạt động của Lãnh đạo cơ quan (báo cáo, bản thuyết trình/giải trình, trả lời chất vấn tại Quốc hội, bài phát biểu tại các sự kiện lớn …), thời hạn bảo quản là 20 năm…

Đối với Tài liệu quy hoạch: Hồ sơ xây dựng quy hoạch phát triển ngành, cơ quan; hồ sơ quản lý, tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình mục tiêu của ngành, cơ quan có thời hạn bảo quản vĩnh viễn.

Tài liệu tiền lương: Hồ sơ xếp lương, nâng lương, nâng ngạch, bậc của cán bộ, công chức, viên chức, hồ sơ theo dõi thực hiện thang, bảng lương, chế độ phụ cấp có thời hạn bảo quản 20 năm... 

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh