Đảm bảo tính nhạy cảm giới trong ứng phó biến đổi khí hậu

Lần đầu tiên Việt Nam lồng ghép vấn đề bình đẳng giới và bao trùm xã hội vào Bản cập nhật Đóng góp do Quốc gia tự quyết định (NDC) cho Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) tháng 9/2020. Việc này đã đưa Việt Nam trở thành một trong số ít những quốc gia trên thế giới coi bình đẳng giới như một nội dung xuyên suốt trong NDC của mình.

11/05/2021 11:46

Đảm bảo tính nhạy cảm giới trong ứng phó biến đổi khí hậu