Lồng ghép giới trong giảm nghèo và an sinh xã hội: Ưu tiên phụ nữ hưởng lợi

(Dân sinh) - Việt Nam đã có nhiều thành tựu đáng ghi nhận trong việc giảm bất bình đẳng xã hội cả về bình đẳng giới, thu nhập và tiếp cận dịch vụ xã hội. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025 nêu rõ, chú trọng nội dung lồng ghép bình đẳng giới, tiếp tục duy trì nguyên tắc “ưu tiên phụ nữ hưởng lợi”.

16/06/2021 01:27

Lồng ghép giới trong giảm nghèo và an sinh xã hội: Ưu tiên phụ nữ hưởng lợi