Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc các trường hợp sau.

button 1400x2000  (1)

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Chính phủ quy định mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cụ thể như sau:

- 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014.

- 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi. Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Số tiền bảo hiểm xã hội 1 lần được xác định theo công thức

Mức hưởng = (1,5 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH trước năm 2014) + (2 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH sau năm 2014)

Trong đó: Mbqtl là viết tắt "mức bình quân tiền lương tháng" đóng BHXH.

Công thức tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Mbqtl = (Số tháng đóng BHXH x Tiền lương tháng đóng BHXH x Mức điều chỉnh hàng năm) : Tổng số tháng đóng BHXH

Thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 1 – 6 tháng được tính là ½ năm, từ 7 – 11 tháng được tính là 1 năm. Trường hợp tính đến trước 1-1-2014 nếu thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng BHXH từ 1-1-2014 trở đi.

Tác giả: Đồ họa TRẦN HUYỀN

06/09/2022