THỨ HAI, NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2022 11:03

Đối tượng, mức đóng, tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí

Số thu đoàn phí công đoàn năm 2023 được xác định trên số đoàn viên thực tế (có đối chiếu với Ban tổ chức Tổng Liên đoàn) tại các công đoàn cơ sở nhân với tiền lương và phụ cấp của đoàn viên được quy định tại Chương IV Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016.
Empty
Empty

Mức thu đoàn phí công đoàn bình quân của 1 đoàn viên năm 2023 đảm bảo không thấp hơn mức thu bình quân của 1 đoàn viên công đoàn theo báo cáo quyết toán năm 2021 được duyệt.

Các đơn vị xây dựng dự toán số thu đoàn phí công đoàn năm 2023 tăng 5% so với số ước thực hiện năm 2022.

Mức đóng đoàn phí hàng tháng bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, nhưng mức đóng đoàn phí hàng tháng tối đa bằng 10% mức lương cơ sở.

Đồ họa TRẦN HUYỀN

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh