THỨ BA, NGÀY 28 THÁNG 03 NĂM 2023 06:51

Giai đoạn 2021 – 2025: Kon Tum phấn đấu hỗ trợ xây dựng nhà mới, sửa chữa nhà ở cho 876 hộ nghèo, cận nghèo

Đó là mục tiêu trong Đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 vừa được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt. Theo đó, tỉnh phấn đấu hỗ trợ xây dựng nhà mới, sửa chữa nhà ở cho 876 hộ nghèo và cận nghèo tại các huyện: Kon Plông, Tu Mơ Rông và Ia H’Drai.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Kon Tum, thời gian qua việc triển khai thực hiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo về nhà ở tại địa phương đã được thực hiện kết hợp, lồng ghép với các hình thức hỗ trợ khác như: hỗ trợ về ngày công của cộng đồng dân cư, hỗ trợ kinh phí từ Quỹ “Vì người nghèo”, sự giúp đỡ từ các doanh nghiệp và việc xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết... từ đó đã góp phần giảm số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo có khó khăn về nhà ở.

Tuy nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương còn nhiều khó khăn, nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, huy động từ các đoàn thể, tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ cho người nghèo làm nhà ở chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, tình trạng nhà ở của hộ nghèo, hộ cận nghèo còn tạm bợ, chưa đáp ứng nhu cầu cơ bản của cuộc sống. Trong đó, tại các huyện nghèo: Kon Plông, Tu Mơ Rông, Ia H’Drai (đặc biệt là các hộ nghèo, hộ cận nghèo) vẫn còn tình trạng nhà ở còn tạm bợ, chưa đáp ứng nhu cầu cơ bản của cuộc sống.

Giai đoạn 2021 – 2025: Kon Tum phấn đấu hỗ trợ xây dựng nhà mới, sửa chữa nhà ở cho 876 hộ nghèo và cận nghèo

Giai đoạn 2021 – 2025: Kon Tum phấn đấu hỗ trợ xây dựng nhà mới, sửa chữa nhà ở cho 876 hộ nghèo và cận nghèo

Theo Đề án vừa được phê duyệt, Kon Tum đặt mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2021 – 2025 sẽ hỗ trợ xây dựng nhà mới, sửa chữa nhà ở theo cho 814 hộ nghèo và 62 hộ cận nghèo tại các huyện: Kon Plông (173 hộ), Tu Mơ Rông (536 hộ), Ia H’Drai (167 hộ). Trong đó, hộ nghèo dân tộc thiểu số là 785 hộ; hộ nghèo và hộ cận nghèo còn lại là 91 hộ.

Tổng số vốn ngân sách Trung ương và vốn ngân sách địa phương (ngân sách cấp huyện) thực hiện là 32.604 triệu đồng (xây dựng mới nhà ở 26.664 triệu đồng và sửa chữa nhà ở 5.940 triệu đồng). Trong đó, vốn ngân sách Trung ương 29.640 triệu đồng, ngân sách địa phương 2.964 triệu đồng và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Định mức hỗ trợ đối với nhà ở xây mới 44 triệu đồng/hộ (ngân sách Trung ương 40 triệu đồng/hộ, ngân sách địa phương 4 triệu đồng/hộ), sửa chữa nhà ở 22 triệu đồng/hộ (ngân sách Trung ương 20 triệu đồng/hộ, ngân sách địa phương 2 triệu đồng/hộ). Dự kiến trong năm 2023, thực hiện hỗ trợ khoảng 530 hộ (xây dựng mới nhà ở 359 hộ và sửa chữa nhà ở 171 hộ).

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Kon Tum chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan báo cáo tiến độ thực hiện, kết quả giải ngân hàng năm. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện nghèo thẩm định đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở đảm bảo theo quy định; tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo; kiểm tra, giám sát về tiến độ, chất lượng nhà ở sau khi được hỗ trợ…

UBND tỉnh Kon Tum cũng giao UBND các huyện: Kon Plông, Ia H’Drai, Tu Mơ Rông tổng hợp, phê duyệt theo thẩm quyền danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở trên địa bàn huyện theo quy định. Tổ chức, giới thiệu các mẫu thiết kế để người dân tham khảo, lựa chọn. Tôn trọng nguyện vọng của người dân, không bắt buộc các hộ nghèo, hộ cận nghèo xây dựng nhà ở theo thiết kế mẫu; tùy theo điều kiện cụ thể, người dân có thể xây dựng theo kinh nghiệm, truyền thống, phù hợp với điều kiện kinh tế, sinh hoạt của gia đình, nhưng phải đảm bảo tiêu chí tối thiểu về diện tích, chất lượng theo quy định.

Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đảm bảo chính sách đến được từng hộ nghèo, hộ cận nghèo có khó khăn về nhà ở thuộc diện đối tượng được hỗ trợ; không để xảy ra thất thoát, tiêu cực; đảm bảo các hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở đạt chất lượng theo quy định sau khi được hỗ trợ...

Có thể thấy, nhà ở là một trong những nhu cầu thiết yếu phải đảm bảo. Đề án hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo về nhà ở trên địa bàn các huyện nghèo ở Kon Tum chính là thực hiện chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta đối với hộ nghèo, cận nghèo còn khó khăn về nhà ở. Qua đó kế thừa và phát huy truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam “Thương người như thể thương thân” “Lá lành đùm lá rách”. Thực hiện có hiệu quả Chương trình này là góp phần khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các hộ nghèo, cận nghèo góp phần giải quyết cơ bản về nhu cầu nhà ở cho hộ nghèo.

AN NHIÊN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh